گالری - تصویر سازی

Space of no Return 2017

The Higher State of Conciseness 2016

Future Evolution 2013

Astronauts Secrets  2014

Jungle Trip 2012

2010

2008 My Face

2009

2009

2009 Eastern Elf

 Alien Trip  2010

First Mushroomy 2010

2009

2010

2009

2010  Thai river

2008

2008

2011

2010

2008

2011

2009

2010

2010

2008

2010 Omix Studio

2009 Magic Pencil 

2008

2008

2008

2002

 

آموزشهای رایگان کوتاه  CG در کانال های آپارات و اینستاگرام

CG : 3ds Max , Photoshop Post Production , Vray