دوره مجازی مدل سازی معماری و دکوراسیون داخلی با نرم افزار 3ds-Max  مکس                                         OmiX.IR

 

  
 • نمونه تدریس تمرین جلسه سوم

 

 

   دوره مجازی مدل سازی معماری و دکوراسیون داخلی با نرم افزار 3ds-Max 

مدرس : امید عامری   

   
 • نمونه تدریس تمرین جلسه پنجم

 

 

فهرست مطالب دوره مجازی مدل سازی 3DS-MAX
 • جلسه اول : مفاهیم و احجام  اولیه
 • جلسه دوم  : انواع ترانسفورم
 • جلسه سوم  : آرایه ها
 • جلسه چهارم : اجسام آماده معماری
 • جلسه پنجم  : دوبعدی به سه بعدی 1
 • جلسه ششم  : دوبعدی به سه بعدی 2
 • جلسه هفتم : ویرایش احجام 1
 • جلسه هشتم : ویرایش احجام 2
 • جلسه نهم :  اصلاح گرها - پارامتریک 1
 • جلسه دهم :  اصلاح گرها - پارامتریک 2
 • جلسه یازدهم : تکنیک Patch / Surface
 • جلسه دوازدهم : تکنیک Loft - Scatter

 

 • جلسه سوم  : آرایه ها
 • آرایه1
 • آرایه2
 • آرایه3
 • SPACING Tool
 • Pro Boolean
 • Group - Aling - Snap 2.5
 • تمرین : استادیوم

 

 

  

 

 

 • جلسه دوم  : انواع ترانسفورم
 • Transform ابزارهای
 • Transform ابزارهای 2
 • احجام پیشرفته 1
 • احجام پیشرفته 2
 • انواع مختصات - ترسیم اولین پلان
 • انواع بدل - کپی1
 • انواع بدل - کپی2
 • انواع بدل - کپی3
 • تمرین : پل عابر

 

  

 

 • جلسه اول : مفاهیم و احجام  اولیه
 • نکات اولیه
 • ابزارهای دید
 • احجام اولیه 1
 • احجام اولیه 2
 • احجام اولیه 3
 • احجام اولیه 4
 • تمرین : برج میلاد

  

 

 • جلسه ششم  : دوبعدی به سه بعدی 2
 • Bevel
 • Lathe
 • Sweep
 • تمرین : نما کلاسیک

 

 

 

 

 

 • جلسه پنجم  : دوبعدی به سه بعدی 1
 • معرفی Spline ها
 • Section
 • Edit Spline - Vertex
 • Edit Spline - Edge / Spline
 • Extrude - طاق ساده
 • تمرین : غرفه نمایشگاه
 • تمرین : تاتر شهر

 

 

 

 • جلسه چهارم : اجسام آماده معماری
 • اجسام آماده معماری - دیوار
 • اجسام آماده معماری - در و پنجره
 • اجسام آماده معماری - پله
 • اجسام آماده معماری - نرده
 • تمرین : ویلایی دوطبقه ورود پلان از کد

 

 

 • جلسه نهم  : اصلاح گرها - پارامتریک 1
 • - Quadify Mesh - Shell - Normal

 • Smooth - Turbo Smooth

 • FFD اصلاح گرها

 • تمرین : استادیوم آشیانه پرنده

 

 

 • جلسه هشتم  : ویرایش احجام 2
 • Edit poly - Polygon
 • Edit poly - Element
 • Sub Divisions Methods
 • اصلاح گرها Lattice
 • تمرین : کلیسای جوبیلی قسمت دوم

 

 

 • جلسه هفتم : ویرایش احجام 1
 • Edit Poly - Vertex
 • Edit Poly - Edge / Border
 • Edit Poly - Polygon
 • تمرین : کلیسای جوبیلی قسمت اول

 

 

 

 • جلسه دوازدهم  :  Loft - Scatter
 • Loft 1
 • Loft 2
 • Loft 3
 • Scatter
 • تمرین : فرودگاه مادرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • جلسه یازدهم : تکنیک Patch / Surface
 • اصلاح گرها - Slice
 • اصلاح گرها - Symetry
 • اصلاح گرها - Wave - Riplle - Noise
 • اصلاح گرها - Surface
 • اصلاح گرها - Surface - Edit Spline
 • تمرین : طاق جناقی
 • اصلاح گرها - Edit Patch
 • تمرین : اپرا سیدنی

 

 

 

 

 

 

 

 • جلسه دهم :  اصلاح گرها - پارامتریک 2
 • اصلاح گرها - Bend
 • اصلاح گرها - Twist
 • اصلاح گرها - Tapper
 • تمرین : برج العرب - بیمه لندن - ترنینگ تورسو