ورکشاپ واقعیت مجازی و واقعیت افزوده                                         OmiX.IR

 

 

 

 

 

 

 

ورک شاپهای فوتوشاپ و پست پرو معماری
  • ورکشاپ 1 :  شیت  بندی  
    • نکات اولیه ترکیب بندی
    • نقد و بررسی شیت های خوب و بد
    • ساخت یک نمونه شیت با استانداردهای گفته شده
  • ورکشاپ 2 :  پست پرو  پروژه خام از دید ناظر
  • ورکشاپ 3 :  پست پرو  پروژه خام از دید پرنده
  • ورکشاپ 4 :  Vray Element ها و پست پرو صحنه MAX - Vray