:: پلاگین های رایج  Plug-in 3dMax  -  Rhino  - Grasshopper - Photoshop

 IVY Generator

 • کاربرد : ساخت پیچک

 • نرم افزار : max

 

Sim Cloth

 

Greeble

 

 Sweep Profile

 • کاربرد : ایجاد مقاطع مختلف برای sweep

 • نرم افزار : max

 

Panel Generator

 • کاربرد : ساخت پنل های سه بعدی
 • نرم افزار : max
 

Floor Generator

 • کاربرد : کف سازی
 • نرم افزار : max
 

GhostTown

 • کاربرد : شهرسازی
 • نرم افزار : max
 

Stone Placement

 • کاربرد : ساخت دیوار سنگی و سنگ فرش

 • نرم افزار : max

 

Railclone

 • کاربرد : کپی و تکرار
 • نرم افزار : max

Forest pack 

 • کاربرد :مجیط سازی و تکرار
 • نرم افزار : max
 

SnowFlow

 • کاربرد : ایجاد برف روی سطوح
 • نرم افزار : max
 

Cow Webs

 • کاربرد : ساخت تار عنکبوت
 • نرم افزار : max
 
     

V-RayMTL To StandardMTL Convertor

 • کاربرد : تبدیل متریال ویری به استاندارد
 • نرم افزار : max