ورک شاپهای فوتوشاپ و پست پرو معماری                                       OmiX.IR

 

 

 

 

 

 

 

ورک شاپهای فوتوشاپ و پست پرو معماری
 •  ورکشاپ :  پست پرو  پروژه خام از دید پرنده
  • وارد نمودن کار خام و تنظیمات اولیه
  • ایجاد V-Ray Wirecolor
  • استقاده از fx لایه ها در تولید متریال سطوح
  • استفاده از نقابها در فوتومونتاژ دید
  • استفاده از آرشیو اجسام دید پرنده
  • 61 دقیقه ویدیو آموزشی
  • سطج پیش نییاز فوتوشاپ : متوسط
  • هزینه : 58000 ت